SEBEPOZNÁVÁNÍ A POZNÁVÁNÍ DRUHÝCH

To, jakým způsobem vnímáme a hodnotíme lidské bytosti, jejich chování a vůbec svět okolo sebe, výrazným způsobem ovlivňuje naše jednání, prožívání, uvažování i mezilidské vztahy. Cílem kapitoly SEBEPOZNÁVÁNÍ A POZNÁVÁNÍ DRUHÝCH je přiblížit některé základní koncepty a poznatky z oblasti SOCIÁLNÍHO UČENÍ, SOCIÁLNÍ ATRIBUCE A SOCIÁLNÍ PERCEPCE, které objasňují základní mechanismy toho, jak se lidé a jejich okolí navzájem ovlivňují.

 

OSOBNOST A JEJÍ HYBATELÉ

Kdybychom se dívali na les plný statných buků, nenajdeme dva stejné, ačkoli si jsou velmi podobní. Každý člověk je individualitou s vlastním vnitřním světem, který nemůže nikdo jiný okopírovat. Každý z nás má svá jedinečná očekávání, potřeby, cíle, hodnoty i smysl existence. Kapitola OSOBNOST A JEJÍ HYBATELÉ je zaměřena na tematiku POTŘEB A SEBEREALIZACE OSOBNOSTI, MOTIVACI A ŽIVOTNÍ CÍLE člověka a jeho HODNOTOVÝ SYSTÉM.

SOCIÁLNÍ VLIVY

Kapitola SOCIÁLNÍ VLIVY si klade za cíl poskytnout alespoň základní náhled na člověka jako na účastníka sociálních interakcí. V rámci společnosti se setkáváme s nepřeberným množstvím sociálně-psychologických fenoménů. Do ochutnávky některých z nich byla zařazena témata KONFORMITA, POSLUŠNOST A VYHOVĚNÍ, PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ a problematika KONFLIKTŮ A JEJICH ZVLÁDÁNÍ.

ZÁKLADY KOMUNIKACE

Neznámý autor kdysi řekl, že je normální, že si lidé nerozumějí, zato je zázrak, když si porozumějí. Komunikace je tématem velmi zajímavým, ovšem také velmi obšírným. Kapitola ZÁKLADY KOMUNIKACE si nedělá nárok na komplexní zmapování této oblasti, je zaměřena jen na dílčí aspekty komunikace. Jejím obsahem je ZPĚTNÁ VAZBA A DISTANCE, KOMUNIKAČNÍ STYLY a VYJEDNÁVÁNÍ.

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V KLINICKÉ PRAXI

Pokud teoretické koncepty nejsou nahlíženy v kontextu běžného života, zůstanou prázdnými kategoriemi. Kapitola KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V KLINICKÉ PRAXI je pojímána jako přemostění teorie a praxe. Odborníci z klinického prostředí se často setkávají s pacienty s atypickými komunikačními nároky. Ať je jejich způsob či schopnost komunikace dána jejich zdravotním stavem či aktuálním rozpoložením spojeným např. s náročností situace, ve které se nacházejí, zdravotnický personál i jiní odborníci jsou vystaveni náročné komunikační situaci. Jak vhodně reagovat? Jak s takovým člověkem mluvit? Na toto by měla odpovědět témata AGRESE A KOMUNIKACE, ČLOVĚK S POSTIŽENÍM A KOMUNIKACE a ROZPOZNÁNÍ ŠOKU A KOMUNIKACE.

NÁROČNÉ KRIZOVÉ SITUACE

Osobní i profesní život klade na každého z nás různě obtížné nároky, s nimiž se snažíme vypořádat. Někdy více a někdy méně úspěšně. Kapitola NÁROČNÉ KRIZOVÉ SITUACE obsahuje jak vymezení nejčastějších reakcí na mimořádné okolnosti – STRES A SYNDROM VYHOŘENÍ, tak rámec jejich prevence a strategií následného řešení – COPING, ODOLNOST A RELAXACE a DEBRIEFING.

NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ UDÁLOSTI

Při práci s lidmi se člověk nevyhne obtížným tématům, která je nutné brát jako součást života. Neměli bychom je přehlížet, ale mnohdy nemáme dostatečnou zásobárnu strategií, jak se s nimi vypořádat, ani nemůžeme vymyslet vhodný způsob, jak o nich hovořit. DLOUHODOBÉ ONEMOCNĚNÍ A SMRT a SUICIDÁLNÍ CHOVÁNÍ jsou tím příkladem a spadají tak do kapitoly NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ UDÁLOSTI. Do stejné kapitoly bylo zařazeno i téma PANIKA A MASOVÉ JEVY – studijní materiály by měly v tomto případě poskytnout základní orientaci a některé techniky zvládání těchto jevů.

PSYCHOPATOLOGIE A NEMOC

Kapitola PSYCHOPATOLOGIE A NEMOC je zaměřena z části na popsání zdravých projevů lidské psychiky, z části se zabývá symptomy a znaky psychiky nemocí ovlivněné. První ze jmenovaného je obsaženo v subkapitole KOGNICE, VŮLE, EMOCE A JEJICH ROZPOZNÁNÍ, druhé je probíráno z hlediska  SOMATIZAČNÍ PORUCHY, PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY a ZÁVISLOSTÍ. Toto vše je nakonec zastřešeno pohledem na vztah hlavních aktérů diagnostického a léčebného procesu – v souvislosti s psychickým i fyzickým onemocněním je zásadní nezapomenout na ROLI PACIENT-LÉKAŘ, popřípadě jiný zdravotník.

OHROŽENÝ KLIENT

Kapitola OHROŽENÝ KLIENT je kapitolou velmi těžkou. Obsahuje témata, která jsou plně spjata s emočním nábojem a málokoho nechávají chladným. Studijní materiály jsou zaměřeny na přiblížení problematiky SYNDROMU CAN, EAN, dále se věnují hlavním aspektům a typům DOMÁCÍHO NÁSILÍ a v neposlední řadě přinášejí některé z TECHNIK PRÁCE S OHROŽENÝM KLIENTEM I SEBOU SAMÝM. Kromě teoretických konceptů je zde opět kladen důraz na praktické zacházení s informacemi tohoto rázu.

DĚTSKÁ TEMATIKA

DĚTSKÁ TEMATIKA je poslední kapitolou. Zahrnuje informace o různých typech postižení dětí a práce s nimi, v subkapitole DĚTI S POSTIŽENÍM, věnuje se také problematice ATTACHMENTU (rané emoční vazby k pečujícím osobám), jeho podstaty a smyslu pro další vývoj jedince a popisuje fenomén HOSPITALISMU, který se projevuje vlivem dlouhodobého pobytu dítěte v nemocnici jako syndrom vzniklý při odloučení od rodiny.

Vzdělávací materiály k tématu vidí pouze přihlášení uživatelé, pokud se chcete registrovat, použijte formulář zde.